;

E-Marketplace

9 รายการ
e-Marketplace หรือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในประเภทธุรกิจของ e-Commerce ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการเปิดตลาดของผู้ประกอบการไปยังทั่วโลกที่มีต้นทุนถูกที่สุด
3160 ผู้เข้าชม
การแบ่งประเภทตามลักษณะของธุรกิจว่า มีการค้าต่างๆ ในรูปแบบและมีลักษณะการค้ากับกลุ่มใด ยกตัวอย่างเช่น B2B E-Marketplace และ B2C E-Marketplace
4337 ผู้เข้าชม
ใน E-Marketplace บางแห่งนั้นจะมีการแบ่งตามลักษณะอุตสาหกรรมไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจในด้านนั้นๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ E-Marketplace
3924 ผู้เข้าชม
เพื่อให้รูปแบบการทำงานของระบบ อีโคซิสเต็ม ทำงานได้แบบสมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุด e-Marketplace นั้นจะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ...
3215 ผู้เข้าชม
เนื่องจากการระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ในปัจจุบันสามารถอำนวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและลูกค้าสามารถทำประโยชน์ได้หลายด้าน
3127 ผู้เข้าชม
E-Marketplace มีบทบาทมากในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ในการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม ที่นำเทคโนโลยีกับความรู้ทางด้าน E-Business เข้ามาเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและการตลาดของอุตสาหกรรมไทย
3244 ผู้เข้าชม
เป็นการรวมเอา Internet หรือ Electronic นำมาจัดการเพื่อสร้าง พื้นที่ในการขายสินค้าจัดสรรค์ให้เป็นแหล่งรวมสินค้า บริการ ร้านค้ามากมายไว้รวมกัน เหมือนกับเป็นตลาดสด ตลาดนัด หรือ ห้างสรรพสินค้า
2134 ผู้เข้าชม
E-Marketplace คือ Center of Marketing (ศูนย์กลางทางการตลาด) ที่มีการจัดหา รวบรวม product จากบริษัททั่วไป และร้านค้าต่างๆ ในจำนวนมาก เป็นสื่อกลางทางการตลาดในการซื้อสินค้า ขายสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
1830 ผู้เข้าชม
E-Marketplace หรือ Electronic Marketplace คือ เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ - ขาย แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ - ผู้ขาย สินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้า จำนวนมาก
29413 ผู้เข้าชม
2385 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์