ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ (Responsibility of purchasing section)

ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ (Responsibility of purchasing section)

 

       

 

       การจัดซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในการผลิตและการดำเนินงานของธุรกิจเป็นภาระกิจ ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานในช่วงหนึ่งๆ จะเกี่ยวพันกับการจัดซื้อหลายๆ รายการ  แต่ละรายมีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติ ราคา จำนวน แหล่งขาย การปฏิบัติการจัดซื้อมีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้การจัดซื้อจึงต้องใช้แรงงาน เวลาและต้นทุนสูง การจัดระบบปฏิบัติในการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อ ดำเนินไปด้วยความคล่องตัว และถูกต้องเหมาะสม


       ระบบปฏิบัติในการจัดซื้อของแต่ละกิจการย่อมแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละกิจการมีความแตกต่างกันไปในนโยบาย สินค้าและบริการที่ผลิต  ทรัพยากรต่างๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่ดีได้แน่นอนตายตัว แต่โดยทั่วไประบบปฏิบัติในการจัดซื้อที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน  ดังนี้

       1.  รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ (Purchase  Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ
       2.  ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย
       3.  ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request  for  Quotations) ไปยังผู้ขายหลาบๆ แหล่ง
       4.  รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย
       5.  เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด
       6.  คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
       7.  ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase  Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ
       8.  ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา
       9.  วิเคราะห์รายงานการรับรองของ
       10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน

 

 

 

 

Credit : nsru.ac.th
 62227
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สมดุลและต้นทุนในโซ่อุปทาน ของที่มีก็ไม่อยากได้ของอยากที่ได้ก็ไม่มี เป็นคำบ่นแบบปลง ๆ ของทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าที่ผู้เขียนมักได้ยินบ่อยครั้งเมื่อครั้งเข้าทำงานในภาคองค์กรธุรกิจปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาพื้นฐาน
ในยุคของโลกดิจิตอลหลายคนอาจจะคิดว่านามบัตรนั้นเป็นของโบราณไปแล้ว แต่โยนความคิดนั้นทิ้งลงคลองไปเลย เพราะในสมัยนี้นามบัตรยังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการติดต่อประสานงาน และยังเป็นด่านแรกสำหรับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรูปแบบและดีไซน์ก็จะช่วยบ่งบอกความน่าเชื่อถือ รสนิยมขององค์กร รวมไปถึงความเป็นมืออาชีพได้ด้วย วันนี้ทีม Creative Design จึงจะขอพูดถึง การออกแบบนามบัตร ให้มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ ซึ่งมีหลักการดังนี้
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อันหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกท่านเป็นอย่างมาก โดยที่ท่านก็อาจจะไม่ทราบว่ากำลังใช้งานมันอยู่ เจ้าสิ่งนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่นักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จะต้องเรียนและฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของพวกเขาที่จะเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์นั่นเอง เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ฐานข้อมูล (Database)”
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์