ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ (Responsibility of purchasing section)

ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ (Responsibility of purchasing section)

 

       

 

       การจัดซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในการผลิตและการดำเนินงานของธุรกิจเป็นภาระกิจ ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานในช่วงหนึ่งๆ จะเกี่ยวพันกับการจัดซื้อหลายๆ รายการ  แต่ละรายมีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติ ราคา จำนวน แหล่งขาย การปฏิบัติการจัดซื้อมีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้การจัดซื้อจึงต้องใช้แรงงาน เวลาและต้นทุนสูง การจัดระบบปฏิบัติในการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อ ดำเนินไปด้วยความคล่องตัว และถูกต้องเหมาะสม


       ระบบปฏิบัติในการจัดซื้อของแต่ละกิจการย่อมแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละกิจการมีความแตกต่างกันไปในนโยบาย สินค้าและบริการที่ผลิต  ทรัพยากรต่างๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่ดีได้แน่นอนตายตัว แต่โดยทั่วไประบบปฏิบัติในการจัดซื้อที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน  ดังนี้

       1.  รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ (Purchase  Requisition) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ
       2.  ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย
       3.  ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request  for  Quotations) ไปยังผู้ขายหลาบๆ แหล่ง
       4.  รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย
       5.  เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด
       6.  คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
       7.  ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase  Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ
       8.  ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา
       9.  วิเคราะห์รายงานการรับรองของ
       10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน

 

 

 

 

Credit : nsru.ac.th
 77168
ผู้เข้าชม
คะแนน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในบทความนี้เราได้นำข้อมูลมาจาก www.socialmediaexaminer.com เว็บไซต์ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับการตลาดไว้มากมาย ที่จะทำให้คุณได้ศึกษาเทคนิค กลยุทธ์ดีๆ ได้ฟรี อย่างเช่นวันนี้ที่เราได้หยิบยกเนื้อหาที่มีประโยชน์เกี่ยวกับแนวโน้ม Social Media Marketing ที่จะเกิดขึ้นในปี 2018 ที่นักการตลาดควรรู้และเตรียมตัววางแผนรับมือ เพื่อให้การทำตลาดมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
น่าจะมีหลายๆ ครั้งที่มีลูกค้าเข้าไปดูสินค้าในเว็บไซต์คุณ แล้วกำลังจะกดสั่งซื้อสินค้าอยู่ๆ แต่อยู่ๆ ก็เห็นว่าราคาสินค้าที่จะซื้อราคายังไม่ถูกใจ แล้วก็กดทิ้งเว็บของคุณไป ไปดูเว็บไซต์อื่นต่อ
Social Media Optimization (SMO) คือเทคนิคการปรับแต่งใช้งาน Social Media ให้เกิดความสามารถในการสร้าง Community ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยต้องสัมพันธ์กับกับในส่วนของ บล็อกหรือเว็บไซต์ต้นทาง และเนื้อหาต้องเป็นแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีคุณค่าให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เป็นยุคแห่งการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ นั่นเอง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์