E-procurement

E-procurement

28 รายการ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประมูล มีหลากหลายข้อ เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ , ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กติการประชุม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0 คะแนน
|
2377 ผู้เข้าชม
ผู้ซื้อเป็นผู้เริ่มการประมูลและกำหนดความต้องการให้ผู้ขายเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน ผู้ขายที่สามารถเสนอราคาขายได้ต่ำที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูล
0 คะแนน
|
5456 ผู้เข้าชม
หน่วยงานที่มีนโยบายในการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยวิธีการ e-Auction นั้นจะต้องเตรียมตัว แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุที่ต้องการโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
0 คะแนน
|
4550 ผู้เข้าชม
สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ ความเสถียรของระบบ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Security และ การยืนยันตัวบุคคล ซึ่งหากนำเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) มาใช้ก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้หมด
0 คะแนน
|
1852 ผู้เข้าชม
ประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะเห็นได้ชัดเมื่อภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อี-โพรเคียวเม้นท์) ประกอบด้วย4 "ป" คือ ประสิทธิภาพ, โปร่งใส, ปฏิบัติ, ประหยัด
0 คะแนน
|
1895 ผู้เข้าชม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ (Greening the Supply Chain) ดังที่ทราบกันทั่วไปว่าห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งๆ ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจำนวนมาก
0 คะแนน
|
2109 ผู้เข้าชม
สิ่งที่ไม่ควรพลาดสำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ (E-Procurement) ภาครัฐได้มอง E-Procurement เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ยุค e-Government และในภาคเอกชนเอง ก็ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใช้งานอย่างมาก
0 คะแนน
|
1199 ผู้เข้าชม
ในการวัดความสำเร็จของการทำ E-Procurement นั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นการการวัดระดับความสำเร็จในส่วนของแผนกจัดซื้อของท่าน ในช่วงอดีตที่ผ่านมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวัดความสามารถต่างๆ
0 คะแนน
|
1427 ผู้เข้าชม
9732 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์