E-procurement

;

E-procurement

28 รายการ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประมูล มีหลากหลายข้อ เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ , ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กติการประชุม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2270 ผู้เข้าชม
ผู้ซื้อเป็นผู้เริ่มการประมูลและกำหนดความต้องการให้ผู้ขายเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน ผู้ขายที่สามารถเสนอราคาขายได้ต่ำที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูล
5148 ผู้เข้าชม
หน่วยงานที่มีนโยบายในการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยวิธีการ e-Auction นั้นจะต้องเตรียมตัว แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุที่ต้องการโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4384 ผู้เข้าชม
สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ ความเสถียรของระบบ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Security และ การยืนยันตัวบุคคล ซึ่งหากนำเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) มาใช้ก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้หมด
1814 ผู้เข้าชม
ประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะเห็นได้ชัดเมื่อภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อี-โพรเคียวเม้นท์) ประกอบด้วย4 "ป" คือ ประสิทธิภาพ, โปร่งใส, ปฏิบัติ, ประหยัด
1844 ผู้เข้าชม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ (Greening the Supply Chain) ดังที่ทราบกันทั่วไปว่าห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งๆ ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจำนวนมาก
2018 ผู้เข้าชม
สิ่งที่ไม่ควรพลาดสำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ (E-Procurement) ภาครัฐได้มอง E-Procurement เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ยุค e-Government และในภาคเอกชนเอง ก็ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใช้งานอย่างมาก
1170 ผู้เข้าชม
ในการวัดความสำเร็จของการทำ E-Procurement นั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นการการวัดระดับความสำเร็จในส่วนของแผนกจัดซื้อของท่าน ในช่วงอดีตที่ผ่านมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวัดความสามารถต่างๆ
1367 ผู้เข้าชม
ผู้ให้บริการควรมีประสบการณ์ในการให้บริการ e-Procurement ในสินค้า/บริการประเภทต่างๆ โดยมีผลงานการให้บริการกับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งลูกค้าเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนหน่วยงานราชการ
3734 ผู้เข้าชม
ระบบสั่งซื้อออนไลน์จะช่วยให้หน่วยงานจัดซื้อกลางขององค์กรยังคงสามารถรวมศูนย์การบริหารควบคุมข้อมูล และรูปแบบการวางกลยุทธ์สำหรับการจัดซื้อจัดหา รวมถึงการเจรจาต่อรองไว้ โดยให้แต่ละหน่วยงานอื่นๆ
3628 ผู้เข้าชม
9370 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์